Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Urban Social Atlas Öresund presenterar forskning som kartlägger och analyserar stadens sociala dimensioner. Forskningen fokuserar på relationen mellan människan och den byggda miljön; på de stadsrum där våra vardagsliv utspelas och formas. Syftet med Atlasen är att sprida och göra forskning tillgänglig för en bred publik och att genom forskning bidra till möjliga lösningar på urbana, sociala problem.

Geografiskt omfattar Atlasen den dansk-svenska regionen Öresund. Jämförande studier med andra städer, regioner eller länder är välkomna.

Urban Social Atlas Öresund är öppen för olika urbansociala forskningsfrågor såväl som olika forskningsansatser och kartläggningspraktiker. Vi välkomnar forskning om aktuella utmaningar och problem som rör stadens sociala dimensioner. Forskningen kan handla om bostadsojämlikhet, klimatförändringar, segregation, transportinfrastruktur, mobilitet, stadsnatur, stadsplanering eller användning av det offentliga rummet. Vi välkomnar forskningsansatser och undersökningsformer från exempelvis arkitektur, design, etnografi, fysisk planering, geografi, konst och samhällsvetenskap. Atlasen inkluderar olika kartläggningspraktiker och olika typer av kartor – från mentala kartor, historiska kartor och narrativ kartografi – till radikal kartläggning (counter-mapping eller radical mapping) och kritisk GIS.

Redaktion

Redaktionen består av forskare från Malmö och Roskilde universitet, arkitekter och konstnärer.

Karin Grundström
David Pinder
Hoai Anh Tran
Peter Parker
Martin Grander
Elise Aldén
Mathilda Rosengren
Cecilia Wendt

Affilation

Nätverk

Global Network of Social Atlases

The Atlas Global Network is a collaboration platform for independent projects that map and analyse social structures, processes, and practices in different cities across the globe. The Atlas Global Network comprises a range of research initiatives and approaches to investigating the social dimensions of the city. This collaborative effort is a way of raising visibility for urban issues and putting the city and its social dimensions onto political and social agendas.