Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

För författare

Atlasen utvecklas genom författarnas bidrag

Redaktionen välkomnar nya bidrag till Atlasen.

Utgivningsspråket är svenska, danska och engelska. Författare är välkomna att välja vilket av de tre språken de föredrar att använda.

 

Bidrag till Urban Social Atlas Öresund

Text: 1000 – 3500 ord exklusive referenser

Kartmaterial och visualisering: 8 – 20 bilder i form av kartor, ritningar, skisser, kollage, foto, eller film

 

Längre bidrag med text på 2500 – 3500 ord bör innehålla en introduktion med forskningsproblem, syfte och presentation av forskningsfrågan/frågorna. Därefter presenteras en begreppsram eller teoretisk ram och en beskrivning av metoder varefter resultat och analys presenteras. Texten avslutas med en diskussion eller en slutsats.

 

Kortare bidrag med text på upp till 1000 ord bör innehålla en introduktion av den urbana samhällsfrågan som utforskas, en forskningsfråga och därefter resultaten av undersökningen. En avslutande kommentar välkomnas.

 

Vi välkomnar också experimentella bidrag, vänligen kontakta oss för att diskutera upplägg.

 

Hur du skickar in ett manuskript för bedömning

Manuskript skickas till 

Författare som vill bidra till Atlasen skickar sitt manuskript i pdf format till . Nya manuskript kommer först att bedömas av redaktionen. Accepterade bidrag kommer därefter att bedömas genom anonymiserad granskning. Medlemmar av redaktionen och tidigare författare ingår i granskningsgruppen.

Bedömning av bidragen baseras på projektets kvalitet och relevans; kopplingen till nuvarande urbana sociala utmaningar; den kritiska hållningen; analysens djup samt förmåga att visa ett konceptuellt och kreativt förhållningssätt. Notera att bedömningen av olika bidrag varierar då längre bidrag bedöms utifrån analys och teoretiskt djup medan bedömningen av ett kortare bidrag, med större kartografisk eller bildmässigt fokus, bedöms utifrån verkets konstnärliga och tekniska kvalitet.

De manuskript som accepteras för vidare granskning och publicering ska följa riktlinjerna nedan.

Hur du skickar in ett accepterat manuskript

Accepterade manuskript skickas till 

Manuskriptet ska skickas in som en textfil i word utan bilder. Inkludera även följande:

Text

 1. en kort och koncis huvudtitel, som kan kompletteras med en undertitel.
 2. en kort introducerande summering av innehållet på 2-3 meningar.
 3. tre nyckelord.
 4. markera var i texten bilder ska presenteras, genom ett nummer (Figur 1,2,3 etc.) och gärna en  bildtext.
 5. vid citat, markera dessa med ” ” och kursiv stil.
 6. referenser enligt Harvard APA, se separat pdf för instruktioner.                              

 

Kartmaterial och bilder

Kartmaterial och bilder skickas in som separata filer enligt följande:

 1. bildernas filstorlek ska vara mellan 100KB – 1MB (vi rekommenderar 150 dpi och justering av storlek därefter). Vi välkomnar även filmer, för mer information kring format och upplösning, vänligen kontakta oss.
 2. bilderna ska namnges som Figur 1,2,3 etc.
 3. upphovspersonen/författaren ansvarar för bildrättigheterna. Alla bilder bör ha referenser

 

Biografi 

 1. författare ska skriva en kort biografi på 50-75 ord som inbegriper kontaktuppgifter. Lämnas in som en separat textfil i word.

 

Tack/hänvisningar

 1. författaren kan lägga till information om hur forskningen finansierats och tack till andra medarbetare eller deltagare i studien. Lämnas in som en separat textfil i word

Referens

Atlasen ska citeras enligt följande:

Urban Social Atlas Öresund. Digitalt kompendium med text och visuellt material (http:/www.urbatlas.eu)